Kriterier/vilkår

  • Eiendommene må ligge i samme kommune. Vanligvis vil eiendommene grense opp til hverandre og utgjøre et sammenhengende hele, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en vei
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere. Det er hjemmelshaverens ansvar å bringe dette i orden. Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen hos Statens Kartverk hvis du ikke har oversikt over dette.
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom

Slik søker du

Skjema for sammenslåing

1. Fyll ut skjema for sammenslåing som ligger ovenfor.

2. Lever dette hos kommunen. Det er ingen gebyr for sammenslåing.

3. Eiendommene vil bli sammenføyd fortløpende av saksbehandler.