Vefsn kommune og Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON) har de siste dagene kontaktet en del utvalgte offentlige og private virksomheter i Vefsn definert med samfunnskritisk funksjon etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
For orden skyld vises til regjeringens avgrensning som er hovedretningsgivende for hva som defineres som samfunnskritisk funksjon, i følgende link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

Hittil er et 60-talls virksomheter i Vefsnsamfunnet kontaktet.

Det vil være sannsynlig at det er virksomheter i vårt samfunn som har samfunnskritiske funksjoner også om de ikke direkte er referert i ovennevnte liste fra regjeringen eller er blant de vi så langt har kontaktet.

Kommunen har ansvar for å legge til rette slik at personell med kritisk funksjon i disse bedriftene får tilrettelagt for barnehageplass eller skoleundervisning etter gitte kriterier.  Kriteriene er strenge da man ønsker et lavest mulig antall barn i barnehage og skole for best mulig å kunne unngå spredning av smitte i Vefsn-samfunnet.

Enkeltpersoner/ansatte med kritiske funksjoner skal rapporteres inn fra hver virksomhet (v/arbeidsgiver) til Vefsn kommune, så vil kommunen gå gjennom den enkelte søknad og vurdere om vilkårene er oppfylt.
 

Skulle din bedrift, etter egen vurdering, være innenfor definisjonen bes om at søknad i form av samlet liste over gjeldende enkeltpersoner/ansatte sendes via eDialog til kommunen:

 

https://www.vefsn.kommune.no/edialog.476063.no.html

 

Søknaden må begrunnes godt.

Vi behandler søknadene fortløpende.

 

Vefsn kommune, Rådmannen 19.3.2020