Aktuelle tilskudd

  • Tilskudd fra viltfondet
  • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
  • Tilskudd fra Vefsn Landbruksfond
  • Ttilskudd til tiltak i beiteområder

Vi anbefaler at søkere setter seg godt inn i reglene for ordningene før søknad sendes. Frist 01.03.23.

Viltfondet

Det kan søkes om midler til:

  • Tiltak for å fremme viltforvaltningen, kunnskapen om viltet og jaktorganisering
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Les mer i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort på Lovdata

Både organisasjoner og enkeltpersoner kan søke.

Søknad sendes til Vefsn kommune via eDialog eller pr post til postboks 560, 8651 Mosjøen.

Vefsn landbruksfond

Vefsn landbruksfornd har 150 000 kr til rådighet. Hovedsakelig er det til næringsdrivende i landbruket med prosjekter som ikke støttes av andre tilskuddsordninger. 
Se retningslinjer for Vefsn landbruksfond (pdf)

Last ned søknadsskjema etableringstilskudd Vefsn landbruksfond (pdf)
Last ned søknadsskjema generell søknad (pdf)

Søknad sendes til Vefsn kommune via eDialog eller pr post til postboks 560, 8651 Mosjøen.

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Vefsn kommune har ca 432.000 kr som kan deles ut til ulike prosjekter innenfor ordningen. 

Ordningen kan gi støtte til tiltak som:

  • Redusere forurensing
  • Ivareta natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap
  • Miljøtiltak utover vanlig jordbruksdrift
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

Last ned Vefsn kommunes strategi for SMIL-ordningen (pdf)

De som kan søke er eiere og drivere av landbrukseiendommer der det drives en landbruksproduksjons som er berettiget produksjonstilskudd. Dvs. at eiere av landbrukseiendommer som leier bort jorda til noen som driver den kan søke om tilskudd. 

Gå til søknadsskjema og informasjon om ordningen på landbruksdirektoratet.no

Tiltak i beiteområder

Vefsn kommune har 80 000 kr som kan deles ut til tiltak i beiterområder

Beitelag og selvstendig næringsdrivende innen landbruket kan søke. Det gis tilskudd til tiltak som fremmer bruken av utmark. Det kan være faste installasjoner, radiobjeller, NoFence eller f.eks. beitebruksplaner, kartlegging av beiteområder e.l. Det kan også gis tilskudd til etablering av beitelag dersom dette krever kapital. 

Last ned  Vefsn kommunes strategi for fordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder (pdf)

Gå til søknadsskjema for tilskudd til tiltak i beiteområder på Altinn