Melding om planvedtak pbl § 12-12

Kommunestyret i Vefsn kommune har i møte 07.09.2022 behandlet følgende plansak:

Sak 75/2022: Detaljregulering for G/S-veg, Vefsnvegen søndre del. PlanID 20211427.

Til plandokumentene

Vedtaket kan påklages og eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Vefsn kommune elektronisk via eDialog eller til postboks 560, 8651 Mosjøen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Evt. krav om erstatning/innløsning må framsettes skriftlig for Vefsn kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.