Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og for individuell plan. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester.Koordinerende enhet har overordnet ansvar for å tilby barnekoordinator og individuell plan, om du har behov og rett til dette. Du velger selv om du ønsker koordinator og individuell plan, eller bare koordinator. I Vefsn kommune er det Tjenestekontoret som er koordinerende enhet.

Barnekoordinator

Fra 1.august 2022 har kommunene en lovfestet plikt til å tilby barnekoordinator til familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Dette er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven & 2-5 c og helse- og omsorgstjenesteloven & 7-2 a.

Vilkårene for å ha rett til barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn for koordinator. Du kan ha rett på koordinator selv om du ikke har rett på barnekoordinator.

Hvem kan få barnekoordinator? 

Barnekoordinator tildeles familien. Det er foreldrene eller den som samtykker for barnet som skal samtykke til barnekoordinator. Det er tre vilkår for rett til barnekoordinator:

  1. Familien venter barn eller har barn under 18 år. Retten til barnekoordinator kan inntre allerede under svangerskapet. Kommunen kan velge å tilby barnekoordinator etter fylte 18 år.
  2. Barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Dette kan være av somatisk, fysisk, psykisk, kognitiv eller sensorisk art. Det er ikke et vilkår at barnet har fått en diagnose.
  3. Barnet har behov for langvarig og sammensatte, eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Tjenestene skal sees i sammenheng og virke sammen.

Du kan få en koordinator dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester betyr det flere tjenester som det er behov for at blir koordinert. For å oppnevne en koordinator må det foreligge “informert samtykke”, og det forutsettes at du selv, eventuelt verge/pårørende, er aktiv i deltagelsen blant det som skal koordineres.  I Vefsn kommune er det besluttet at man får oppnevnt en koordinator som har kjennskap til familien og ligger under en tjeneste som barnet eller familien mottar.

Individuell plan

Dette er din plan, og er et samarbeids- og koordineringsverktøy. Den skal gi deg oversikt over målene du og fagpersonene jobber mot. Individuell plan skal sikre at du får påvirke det som gjøres rundt deg. Den gir også en oversikt over hvem som bistår deg i å nå disse målene. Den gir deg ikke flere rettigheter, men sikrer at bistanden blir bedre koordinert og tilpasset dine behov.

Formålet med koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Koordinator, barnekoordinator og individuell plan skal bidra med å styrke samarbeidet mellom deg og dine tjenester. Dette bidrar til å sikre deg et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

Koordinator skal sørge for:

  • være kontaktperson for deg, dine tjenester og pårørende
  • sikre din medvirkning og innflytelse
  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet
  • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester
  • ​at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner
  • at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner og fremdrift i arbeidet med individuell plan

Kontaktinformasjon

Kontaktinstans er Tjenestekontoret ved systemkoordinator Siv Johanne G. Berg