Konsesjonsfrihet

De aller fleste eiendomsoverdragelser er konsesjonsfrie. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke om konsesjon når man erverver eiendom. Unntaket fra dette er i hovedsak landbrukseiendommer, der det som hovedregel fortsatt må søkes konsesjon.

Imidlertid krever tinglysingsmyndigheten ved tinglysing av skjøte i de fleste tilfeller en bekreftelse fra kommunen på at ervervet er konsesjonsfritt. Dette gjøres ved at kjøper gir opplysninger i en egenerklæring om konsesjonsfrihet, skjema LDIR-360.

Skjemaet sendes til kommunen.

Konsesjonspliktige eiendommer

Dersom ervervet er konsesjonspliktig, må det søkes konsesjon på skjemaet: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv., skjema LDIR-359.

De aller fleste konsesjonspliktige eiendommene ligger i LNFR-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) i kommuneplanens arealdel og er landbrukseiendommer.