Jfr. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3, skal kommunen vedta mål for utviklingen avbestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

 

Utkast til målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2022-2024 sendes med dette ut på høring.


Høringsutkast Kommunale målsettinger hjortevilt 2022 - 2024

 

Innspill til målsettinger sendes skriftlig til Vefsn kommune, post@vefsn.kommune.no.

 

Høringsfrist settes til 12 april 2022.