Kriterier/ vilkår

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter.

For anleggseiendom gjelder spesielt at volumet kan økes eller reduseres med maksimalt 1000 kubikkmeter.

Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før justeringen, da blir det arealoverføring. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Slik søker du

Søknad grensejustering

  1. Fyll ut søknadsskjemaet og sørg for at det er signert av samtlige eiere. 
  2. Tegn inn forslaget til ny eiendomsgrense på et kart. Kartet skal du legge ved søknaden. Anslå hvor stort areal dere ønsker å justere i kvadratmeter (m²).