Rachel Berg, kommunalsjef helse og omsorgMandag 2. mai ble det holdt en workshop på Fru Haugans med 45 deltakere. Deltakerne var fra flere frivillige lag og organisasjoner, ungdommer, politikere, ansatte, tillitsvalgte og ledere i helse- og omsorg.

Bakgrunnen for workshopen er vedtak fra kommunestyremøtet i desember-21 der man vedtok følgende:

«Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en utredning for framtidens helse og omsorgstjeneste. I utredningen må framtidige investeringsbehov på eksisterende bygningsmasse vurderes opp mot nybygg til erstatning. Utredningen må også se på muligheter for større grad av samlokalisering av kommunens helse- og omsorgstjenester, samt se på hvilke besparelser en slik samordning kan gi»

Helse- og omsorg har et ønske om å involvere befolkningen i denne prosessen da dette tjenestene berører alle. Dette var det første møtet og det vil planlegges for flere møter utover året.

Det møtte flotte og engasjerte folk som kom med flere gode innspill som kommunen inkludert politikerne skal ta med seg videre i utredningene som skal gjøres. Spørsmålene som ble drøftet var følgende:

  1. Hva vil være viktig for deg når du trenger helse- og omsorgstjenester?
  2. Hvilke tjenester ser du som hensiktsmessig å samlokalisere?
  3. Hvor tenker du det er hensiktsmessig å lokalisere institusjonsplasser?
  4. Hvor skal vi lokalisere omsorgsboliger?
  5. Frivillige har en svært viktig rolle, hvordan skal vi sikre framtidig rekruttering av   nye frivillige og hvordan kan vi ytterligere bidra til samhandling med kommunen?

Mange etterlyste mer informasjon om de tjenestene vi har i kommunen. Viktig med tilgjengelighet av tjenestene. Noen ønsket at man skal ha mer tid i møte med pasienter. Et konkret forslag var at man ønsker en pårørende telefon etter stengetid. Flere la vekt på at tjenestene må være organisert på en måte at man slipper å møte nye ansatte hele tiden. Opplæringssenter for bruk av digitale tjenester ble også nevnt som et behov. Alle ønsker å kunne bo lengst mulig hjemme med nok bistand og veiledning.

Flere kom med forslag om å samle alle tjenester som arbeider med barn og unge et familiens hus. I tillegg ble det foreslått at man får en samlokalisering av hjemmetjenesten. Noen foreslo en samlokalisering av hjemmetjeneste, sykehjem, legevakt og kommunalt legekontor.

2.jpgI forhold til lokalisering av tjenester var alle opptatt av at man bygde omsorgsboliger sentrumsnært. Flere kom med ønske om å bygge nytt sykehjem med tilpassede lokaler der alt er tilrettelagt av hjelpemidler for å gjøre hverdagen bedre for ansatte og pasienter. Det ble sagt at man må sikre muligheten til å bygge og planlegge for videre utbygging slik som det eks er gjort på Fredlundskogen. Konkrete tomter som ble lansert var «gymnas tomta» Kippermoen og tomta som blir ledig når det bygges ny vidergående skole.

Frivillige har en svært viktig rolle i vårt lokalsamfunn og noen ønsker seg en egen frivillighetskoordinator. Flere snakket om at kommunen må bli flinkere til å si hva man ønsker å bruke de frivillige til og lage et system der de frivillige kan melde seg. Ble også sagt at man trenger ikke å være en del av en forening for å være frivillig.

Alle innspill vil bli lagt ut på kommunen sin hjemmeside senere 😀

 

Rachel Berg
kommunalsjef helse- og omsorg

4.jpg

3.jpg