Logo livsglede for eldreVefsn sykehjem og Fredlundskogen ble den 1. og 2. desember sertifisert som Livsgledehjem som de første på Helgeland 🙂 

Dette er en nasjonal sertifiseringsordning som eies og drives av «Livsglede for Eldre».

Livsgledehjem er et styringsverktøy for kvalitetsarbeid som systematisk ivaretar psykososiale behov til beboerne.  Med utgangspunkt i beboernes livshistorie angående tidligere interesser og aktiviteter, vil det tilbys individuelt tilpassede aktiviteter og turer ut i frisk luft minimum en gang pr uke.

Situasjonsbilde 2 Livsgledehjem

Virksomheten må dokumentere systemer for gjennomføring, dokumentasjon og etterlevelse etter rutiner og prosedyrer som dette styringsverktøyet krever.

Situasjonsbilde 1 LivsgledehjemLivsgledehjem bidrar også til å åpne institusjonene gjennom rutiner for god ivaretakelse av aktører i lokalmiljøet, og skal skape økt frivillighet i eldreomsorgen. Samarbeid med pårørende, næringsliv, foreninger og andre i nærområdet åpner for nye former for bærekraftig og forutsigbar frivillighet. Gjennom et tilpasset konsept for barnehager og skoler tilstrebes det generasjonsmøter som har en enorm helsefremmende effekt for både barn, unge og eldre.

Vi har det siste året vært i sertifiseringsprosess og er nå veldig fornøyde med å ha blitt sertifisert. Jobben med å utvikle oss videre fortsetter og sykehjemmene skal gjennomføre nye resertifiseringer hvert år.

 

3.12.2020
Karin Ingebrigtsen