Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som har behov for en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare, der bosituasjonen er uegnet og det er behov for å stabilisere bosituasjonen raskt.

Kommunen kan likevel velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for at du skal kunne fortsette å arbeide i kommunen, eller at du skal velge å ta en jobb i kommunen.

 

Tilskudd – når boligen krever tilpassing pga nedsatt funksjonsevne. Kan også gis til varig vanskeligstilte når vedkommende ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere egnet bolig.

Tilskuddsordningene er sterkt behovsprøvd, og det er kun de aller mest vanskelighetsstilte som kan få dette.


Se husbanken.no eller kontakt boligkontoret for ytterligere informasjon.