baustein.jpg

Formålet med endringen er å legge til rette for storvarehandel, utvide parkformål samt hjemle andre nødvendige endringer i infrastrukturen i området.

Tiltaket er vurdert til å ikke falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no innen 09.08.2018