Tjenestekontoret skal

 • svare innbyggerne på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader på helse og omsorgstjenester.
 • sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester
 • sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • koordinere tjenestetilbudet for de som trenger ulike tjenester
 • tilrettelegge for brukermedvirkning både på individnivå og systemnivå
 • styrke samhandlingen mellom brukere og tjenesteytere og eventuelt pårørende

Tjenestekontoret behandler søknader om

 • helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie
 • personlig assistanse, herunder praktisk bistand (hjemmehjelp), praktisk bistand og opplæring
 • opphold i institusjon, herunder kortidsopphold, rehabiliteringsopphold, dagplass og langtidsopphold sykehjem 
 • brukerstyrt personlig assistanse
 • omsorgslønn
 • avlastning
 • dagsenter
 • fritid, støttekontakt og tur/treningskompis
 • ledsagerbevis
 • trygghetsalarm
 • individuell plan og koordinator
 • omsorgsbolig
 • parkeringskort
 • middagslevering

Kontaktinformasjon

Telefon 75 10 14 40
E-post 
post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Telefontid: mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00

Avdelingsleder: Veronica Pettersen 75 10 14 39