Panorama, et turmål i Vefsn kommune med utsikt over hele byenFrivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd fra Helgeland friluftsråd til friluftslivtiltak i egen kommune.

Tildelt tilskudd kan kun brukes til å dekke faktiske dokumenterte utgifter ifm tiltaket. Tildelt tilskudd kan ikke benyttes som betaling for egeninnsats, dugnadsinnsats og udokumenterte utgifter.

Kriterier:

 • Søker må ha organisasjonsnr.
 • Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.
 • I budsjett er det krav om 50% egenfinansiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats. Timesats for dugnad i budsjettet er kr 350,- pr time).
 • Maksimal søknadssum kr 10.000,-
 • Tiltaket må som hovedregel gjennomføres i søknadsåret.
 • Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd.

Prioriterte tiltak:

 • Nærmiljøtiltak som favner mange.
 • Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.
 • Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv.
   

Søknad sendes på mail til: helgeland@friluftsrad.no innen 1. april 2021.

Fordeling av midler vil bli kunngjort senest 1. mai 2021.