Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs «uthusprosjekt» i Nord-Norge - «Uthus i nord»

Etterhvert som jordbruket har endret seg er flere og flere av bygningene på gårdene gått ut av bruk. Resultatet er et stadig økende forfall på bebyggelsen. I juli besøkte Norsk Kulturarv, sammen med Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen, Kåfjord kommune i Troms, i håp om å bevare flere kulturminner der. Kåfjords ordfører Svein Leiros gikk 26. juli ut i NRK, med forslag om en nasjonal offentlig finansiering for å få fjerna en del av de gamle ogfalleferdige fjøsene i kommunen.

I sammenheng med «Ta et tak 2019/20», lanserer Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs «uthusprosjekt» i Nord-Norge - «Uthus i nord». En vesentlig del av det tildelte beløpet blir øremerka til uthus i de tre Nordlands-fylkene. I tillegg til Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og fylkeskommunene, har Sametinget signalisert at en ønsker å være samarbeidspartner inn i «Uthus i nord»

.
Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs tradisjonelle «Ta et tak»-aksjon

Den ordinære ”Ta et tak 2019/20»-aksjonen skal ha følgende fokusområde:

- Støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele landet, men også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.

Kriterier vil være som tidligere: Objektets alder, objektets egenart (stedstypisk⁄ sjeldent), grad av forfall, objektets funksjon og intensjon om bruk etter restaurering, geografisk differensiering (Det ønskes bredest mulig geografisk representasjon ved tildeling av midler).

For mer informasjon:  les mer i pressemeldinga til Norsk Kulturarv og Stiftelsen UNI

Søknadsskjema blir lagt ut på Norsk Kulturarvs nettside, www.kulturarv.no