Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 
Fra 1. januar 2023 har familier som tjente mindre enn 550 000 kroner i fjor rett på redusert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehage. 
Fra 1. august 2022 settes inntektsgrensen til 598 825 kroner.

Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager. 

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist er 1. juni hvert år, om du vil ha søknaden behandlet innen 1. august.
  Vær obs på at om du søker etter 1. juni kan det hende at du ikke får vedtak før etter ferien selv om vedtaket vil gjelde fra august. For mye innbetalt vil bli trukket fra på neste måneds faktura. 
 • Søker du før 1.august vil et vedtak gjelde fra august. 
 • Søker du etter 1.august vil vedtaket gjelde fra første hele måneden etter at vi har mottatt søknaden med dokumentasjon.  

Slik søker du

 • Ordningen er søknadsbasert.
 • Du må søke på nytt for hvert barnehageår. 
 • Du logger inn i foresattportalen med IDporten for å søke. Ditt skatteoppgjør eller skattemelding hentes direkte fra Skatteetaten når du søker. 
 • Legg til ektefelle eller samboer.
 • Dokumentasjon 
  ​1. Haker du av for at siste skattemelding skal brukes til å stadfeste inntekt henter vi inn opplysningene direkte fra Skatteetaten.
  2. Haker du av for at du ikke har skattemelding eller at husholdningens inntekt er vesentlig og varig endret må du laste opp annen dokumentasjon på inntekt.

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret.
Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

Definisjon på husholdning

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
 

Hva hvis du ikke har skattemelding eller inntekten er endret fra foregående eller ?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding på grunn av kort botid i Norge, legges det frem annen dokumentasjon for inntekt.

Eksempler på slik dokumentasjon kan være:

 • Inntektsopplysninger fra Altinn.no. (Skjema under arkfanen Skjema og tjenester som heter Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling. Skjemaet har skjemanr. A08. Send inn bestilling for år med månedsoversikt.)
 • Lønnsslipp fra arbeidsgiver (to siste måneder)
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer 
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon 
 • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
 • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
 • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Siste skattemelding må også legges ved dersom du har det. 

Har du bodd kort tid i landet?

Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad 
Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningtjenesten.