skolebarn.jpgNordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til første halvår av 2021.

Kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

Holdningsskapende tiltak

Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver med mer.

Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper.

Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc. 

Les mer og søk

På nettsiden til Nordland fylkeskommune finnes nærmere informasjon og elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfristen er 10. mars 2021.