Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr 557 333,- har rett til redusert foreldrebetaling. Du skal ikke betale mer enn 6% av samlet årslønn for en barnehageplass.
Alle 2, 3, 4- og 5 åringer i familier med samlet inntekt lavere enn kr 548 500,- har rett til 20 timer gratis kjernetid pr uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Søker:
Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hver forelder/foresatt/samboer/partner i husholdningen. 

Dokumentasjonskrav: 

  • Siste års skattemelding fra foresatte/samboere i familien (husholdningen)

Har dere vesentlig lavere inntekt som ikke framkommer i siste års skattemelding ska det dokumenteres. Eksempel på dokumentasjon kan være:

  • Lønnslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
  • Oversikt over utbetalinger fra NAV
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Det kan søkes om redusert betaling fra det tidspunktet husholdningen har en inntekt som er under fastsatt maksimalgrense for foreldrebetaling. 

Innvilges søknad om redusert pris:

  • Vedtaket gjelder fra måneden etter at søknaden med all nødvendig dokumentasjon er mottatt. 
  • Vedtaket gjelder for ett barnehageår. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår. Det anbefales at det søkes før 30. juni, for å være sikret redusert faktura i august.

Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort.

Vefsn kommune kan kreve tilbakebetaling (regresskrav) dersom noen har fått redusert betaling og ikke lengre har krav på dette.

Vedtaket blir sendt som kopi til barnehagen.

Klage på vedtak

Vedtak som fastsettes av redusert foreldrebetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Det skal gis informasjon om dette i vedtaket som sendes foresatte med kopi til barnehagen.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Vefsn kommune.