Imidlertid uttrykte kommunestyret en ambisjon om å få budsjett/økonomiplan i balanse så raskt som mulig i planperioden.

Et eget økonomiutvalg bestående av formannskapets medlemmer samt gruppelederne fra de partier i kommunestyret, som ikke har plass i formannskapet, sitter i utvalget. Fagforeningene er representert med en representant. Rådmannen og strategisk ledergruppe er med og bistår utvalget løpende. Utvalget har hatt flere møter utover våren 2020. Videre har kommunestyret hatt et eget budsjett- og økonomiseminar 29. april 2020.

Økonomiutvalget drøftet saken bredt i sist siste møte 26. mai 2020 og ga mange innspill til videre arbeid. I møtet ble følgende vedtak fattet:

Alle enheter i Vefsn kommune bes om å legge fram forslag til reduksjon i driftsbudsjettet. Forslagene skal også beskrive hva det betyr for framtidig tjenestetilbud. Forslaget kan ikke være nedleggelse av enheter. Forslaget fra hver enhet skal ha 3 forskjellige nivå; 10 % reduksjon, 5 % reduksjon og 2,5% reduksjon i budsjettet.

Av den frie rammen, som utgjør omtrent 800 MNOK, vil de ulike nivåene utgjøre omtrent 80, 40 eller 20 MNOK i reduksjon. Har enhetene investeringsforslag som kan medføre reduksjon i driftsmidler, løftes disse opp og settes til vurdering i det videre arbeidet. De ulike forslagene brukes til videre behandling og prioriteringer i forbindelse med budsjettprosessen. I budsjettprosessen vil det sees på en helhetsvurdering mellom bruk av reduksjoner og eventuelle strukturelle endringer i den kommunale drifta.

Begrunnelse:

Vefsn kommune skal ha en økonomiplan som er i henhold til de økonomiske målsetningene for kommunen. Kommunestyret vil med forslaget få grunnlag for å gjennomføre ulike kutt i for å balansere økonomiplanen, uten at dette må gjøres gjennom eksempelvis flate kutt. For en vellykket prosess med mål om en økonomiplan i henhold til våre økonomiske mål er det avgjørende at organisasjonen involveres og får være med å utarbeide forslag. Det vil også utfordre kreativitet i ulike enheter og kunne løfte ulike syn internt i en sektor. Kommunestyret vil til slutt måtte ta stilling til hvilke prioriteringer man ønsker for den kommunale drifta og samtidig ha en god oversikt på hva konsekvensene av vedtakene vil være tjenestemessig.

 

  • Vefsn kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Politikerne ønsker derfor å utfordre samtlige driftsenheter med å komme opp med mulige forslag til innsparing, uttaler ordfører Berit Hundåla og varaordfører Rune Krutå.
  • Når forslagene er konkretisert, beskrevet og konsekvensvurdert skal økonomiutvalget gå gjennom dette og vurdere hvilke tiltak det skal jobbes videre med og hvilke som skal legges bort. Målet er å oppnå budsjettbalanse så tidlig som mulig i økonomiplanperioden. Første behandling i kommunestyret skjer etter planen i november møtet kommende høst, avslutter ordføreren.

 

Rådmann Erlend Eriksen har i dag 4.juni presentert bestillingen fra økonomiutvalget overfor samtlige driftsenheter. De ulike enhetene starter umiddelbart arbeidet med å få frem tiltak som er i samsvar med bestillingen.

Se presentasjonen her

 

Kontaktpersoner:

Ordfører Berit Hundåla 481 23 789

Varaordfører Rune Krutå 454 99 603

Rådmann Erlend Eriksen 905 21 571