I løpet av det siste året i barnehagen blir 5-åringene godt forberedt på overgangen til skolen og  barnehagene har tradisjonelle førskolegrupper med skoleforberedende aktiviteter.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Det  legges vekt på begreper og språk, som best kan knyttes opp mot de daglige aktivitetene i barnehagene. Det er fokus på selvstendighet som å øve på å kle på seg selv, og ordne opp i det praktiske rundt seg. Det viktigste er å gi barna gode lekeferdigheter og samhandling i grupper. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagene og skolene utveksler kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen.

Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

Hver vår (april - mai) gjennomfører skolene i Vefsn fire førskoledager i samarbeid med barnehagene. Hensikten med førskoledagene er først og fremst at barna skal bli kjent med skolen de skal begynne på. De skal få muligheten til å bli kjent i skolebygget hvor de etterhvert skal ha sin skolehverdag. Det er viktig at alle blir kjent i skolegården/uteområdet, i garderoben og med toaletter. Dersom det er mulig får barna treffe og bli kjent med kontaktlæreren sin allerede på førskoledagene. I løpet av førskoledagene skal det legges tilrette for at barna også bli kjent på SFO. 

Årshjul for overgang barnehage - skole

Samtykkeerklæring for overføring av informasjon fra barnehage - skole