Rådmannen har vedtatt å legge forslag detaljregulering for gang- og sykkelveg Vefsnvegen søndre del, ut på offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å etablere gang- og sykkelveg fra Skogsvegen i vest til Arne Dahls veg i øst, rydde opp i en del eksisterende kryss og avkjørsler, avklare hvilke sideveger i området som skal være offentlige og hvilke som skal være private, samt regulere grøntområdene ved Brinken.

Planområdet og dokumenter nås ved å følge lenkene:
Planområdet
Plandokumenter

Evt merknad sendes Vefsn kommune: post@vefsn.kommune.no eller til
Vefsn kommune, plan og utvikling, Pb 560, 8651 Mosjøen, innen 18. mai 2021
 

vefsnvegenGangSykkel.jpg