Vefsn brann.jpg

 

Til bygningseiere i Sjøgata:

Vefsn kommune har mottatt et tilskudd fra Nordland Fylkeskommune for å få gjennomført mindre brannsikringstiltak i Sjøgata. Bygninger som vil omfattes av tilskuddet må ligge innenfor brannsikringssonen i Sjøgata.

I denne forbindelse informeres det om følgende tiltak:
 

Installasjon av tørrsprinkleranlegg - skum

Det åpnes for at man kan søke tilskudd for montasje av tørrsprinkleranlegg på utvalgte bygg i Sjøgata. Dette er i utgangspunktet et sprinkleranlegg som installeres på varm- eller kaldloft for å begrense skadeomfang ved brann samt hindre spredning av brannen.

Kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune krever at utvendig stigerør for tilkobling av brann- og redningstjenesten sitt materiell, må overflatebehandles av huseier i farge som tilsvarer husets bordkledning/fasade. Det er imidlertid viktig at koblingspunktet ikke blir påført maling.

 

Interesserte bygningseiere bes i første omgang om å melde seg skriftlig til brannsjefen i Vefsn kommune innen 01.06.2021. En kort beskrivelse som inneholder adresse, kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av arealet der sprinkleranlegget skal installeres, sendes til (post@vefsn.kommune.no) med referanse til saksnummer 15/1769.

 

Eiere av bygg i Sjøgata kan søke Vefsn kommune om tilskudd til prosjektering, installasjon og utarbeidelse av sluttdokumentasjon. Innenfor rammen av tilskudd så vil det bli gitt tilsagn om prosjektering/installasjon der det prioriteres i forhold til kost/nytte av tiltaket.

 

Leverandøren av sprinkleranlegget sender faktura direkte til Vefsn kommune på avtalt beløp, men som bygningseier plikter du å ta over drifts- og vedlikeholdsansvaret når anlegget er ferdigstilt.

 

 

Mosjøen, 27. april 2021

 

Brannsjefen i Vefsn