Det har i dag vært møte mellom Vefsn Kommune med prosjektdirektør i Nye Helgelandssykehuset 2025 som møtte med flere representanter i Helgelandssykehuset HF fra prosjektgruppe rundt ny sykehusstruktur. Hensikten med møtet var å få avklart innhold og forståelse av vedtakspunkt 4 i tidligere helseminister sitt vedtak rundt ny sykehusstruktur på Helgeland.

«I konseptfasen utredes etablering av polikliniske somatikktilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Som del av utredningen vurderes også det somatiske tilbudet innenfor psykisk helsevern.»

I møtet møtte følgende fra Helgelandssykehuset:
Ole Hope, Eystein J. Hauge , Merethe Myrvang, Anette Fredriksen og Knut Roar Johnsen.

Fra vefsn kommune møtte:
Ordfører Berit Hundåla (teams), varaordfører Rune Krutå, kommunalsjef helse- og omsorg Rachel Berg, kommunepsykolog Fredrik Wang Jørgensen og enhetsleder helsetjenesten Lill Inger Reinfjell som skal lede dette arbeidet for Vefsn kommune.

Det var et godt møte med god dialog. Helgelandssykehuset redegjorde for hvordan de ser for seg å drive frem prosessen. Det legges opp til tett dialog og samhandling mellom kommunen og sykehuset. Det er enighet om at det er viktig med åpne og transparente prosesser. Blant annet vil all dokumentasjon som ligger til grunn for fakta deles mellom kommune og sykehus. Vefsn kommune ved Lill Inger Reinfjell inviteres inn i planlagt workshop med medarbeidere på sykehuset i Mosjøen 23. mars 2022. Det legges opp til workshop med alle fastleger i Vefsn – Grane- og Hattfjelldal kommuner der sykehuset møter for å få innspill, kvalitetssikre dokumentasjon og fakta knyttet til pasientforløp (denne dato er ikke fastlagt).

Vefsn kommune inviterer Helgelandssykehuset inn i sin workshop 2. mai angående fremtidig helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Helgelandssykehuset skal utrede det fremtidige polikliniske tilbud i Mosjøen og utarbeide et faktagrunnlag for dette arbeidet. Dette vil definere hva som er hensiktsmessig å etablere i Mosjøen.

Fra Vefsn kommune ble det poengtert at de akutte indremedisinske pasientforløpene blir prioritert i utredningen. Det handler om å sikre gode og trygge pasientforløp for akutte tilstander. Per 2021 handlet det om ca 350 akutte pasientforløp innen hjerteinfarkt, sepsis og hjerneslag.

I tillegg skal det fokuseres på pasienter med kronisk sykdom. Vefsn kommune har i denne sammenheng spilt inn at rehabiliteringsforløp blir en del av denne utredningen.

Vefsn kommune har i møtet også fått avklart at DPS struktur (Distrikts psykiatrisk senter) står fast. Evt. diskusjon om lokalisering sier Hope vil da være plassering/flytting internt i Mosjøen.

Vefsn kommune har i møtet også sagt fra om at de vil ha fremtidig akuttavdeling innen psykisk helse blir  lagt til Mosjøen. Dette har prosjektleder Hope sagt at det ikke er en del av dette prosjektet. Likevel vil Vefsn kommune fortsette dette arbeidet.     


Lill Inger Reinfjell