Dette vil foregå ved at det graves en rekke prøvegroper på et areal på ca. 42 daa, og det tas prøver fra avfallet. Dette blir analysert for å kartlegge mulig forurensning og avklare hvor avfall/bark kan deponeres.