Vefsn kommunestyre har vedtatt et planprogram for kommuneplanens arealdel.  Arealplanen blir langsiktig og skal gjelde helt fram til 2040.
Last ned planprogram for kommuneplanens arealdel >>

I oppstartfasen har organisasjoner og enkeltpersoner vært invitert til å gi innspill til ønsket arealbruk.
Last ned oversikt over mottatte innspill

Vi er nå over i planfasen, og også i denne fasen er kommunen mottakelig for innspill til planarbeidet. Les mer om medvirkning i kapittel 5 i planprogrammet.