Mål for og krav til kommunens bruk av tilskuddet
Målet med denne fjerde runden i kompensasjon til lokale virksomheter, er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvilke virksomheter ordningen gjelder for
Støtten rettes spesielt mot virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, opplevelses- og serveringsnæringene, drosjebiltransport, turbiltransport, overnatting, og som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tildelingskriterier
Innenfor ovennevnte næringer legges vekt på følgende ved tildeling:

 • Om virksomheten kan påvise ekstra kostnader eller tap som følge av strenge smitteverntiltak. Dette kan også være virksomheter som er rammet av smittetilfeller hvor ansatte har vært i karantene, og aktivitetsnivå måtte begrenses eller opphøre.
 • Det kan bare søkes kompensasjon for tap i perioden 01.01.2021 til 31.10.2021.
 • Virksomheter som tidligere i år har fått tildeling kan søke om dekking av tap fra 01.07.2021 til 31.10.2021.
 • Det er opp til virksomheten å definere hvilke tap som er påført, men tapene må relateres til pandemien. Det kan være kostnader til permitteringer, uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller karantenepålegg, merkostnader som følge av smitteverntiltak, eller andre kostnader og tap som følge av pandemien.
 • Ukurans i varelager kompenseres ikke. Her vises til nasjonale ordninger.
 • Det forutsettes at virksomheten ikke er kompensert tidligere for samme tapet, eller blir kompensert via andre ordninger for det samme tapet. I så fall vil dette trekkes fra tildelingen.
 • Lærebedrifter kan søke om ekstra tilskudd for å øke antall læreplasser i egen virksomhet i perioden ut året. Dette er virksomheter som har utsatt inntak av lærlinger av økonomisk årsaker som følge av pandemien. Virksomheten kan få tildelt inntil kr 5 000 per læreplass per måned, fra og med juli og ut året 2021.
 • Virksomheten må være arbeidsgiver for minst en ansatt (herunder enkeltpersonforetak hvor foretaket er arbeidsgiver).
 • Virksomheten må være registrert som gyldig foretak og lokalisert med hovedadresse i Vefsn kommune, og kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.
 • Virksomhet som var i økonomiske vanskeligheter pr. 31. desember 2019, kan ikke motta tilskudd.
 • Kommunale foretak, eller virksomheter som eies 100 prosent av Vefsn kommune, er ikke søknadsberettiget.

Dokumentasjonskrav
Søknaden må minimum inneholde regnskap for perioden 01.01 til og med 31.10.2021, eller den måneden det søkes tap i. Hvis virksomheten ikke har fått avsluttet regnskapet for august, og det søkes kompensasjon for tap også i august, kan august sannsynliggjøres med prognose.

Beskrivelse av kostnader og tap som ikke direkte kan dokumenteres må sannsynliggjøres. Dette betyr at «beløpet» som det søkes kompensasjon for må enten dokumenteres eller sannsynliggjøres med et regnestykke som viser forutsetningene for «beløpet».

For tilskudd til ekstra læreplass, må bedriften vedlegge en kort erklæring som forplikter virksomheten å ta imot et definert antall lærlinger. Hvis ansettelsen ikke finner sted, må virksomheten betale tilskuddet tilbake.

Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon. Hvis søknaden mangler dokumentasjon etter minimumskravet, kan søknaden ikke godkjennes.

Hvordan tilskuddet beregnes
Først vurderes søknadsgrunnlaget og dokumentasjonen. Manglende grunnlag eller dokumentasjon kan føre til en skjønnsmessig avkortning av søkergrunnlaget. Søknader med best dokumentasjon prioriteres. Tilskudd til læreplasser vil også prioriteres.

Søknadsbehandling
Søk her: (www.regionalforvaltning.no).

 • Finnes ved å søke opp ordningen: «Vefsn - kompensasjon til lokale virksomheter 2021 del 4»
 • Merk at tilskuddet følger regelverket “Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket" (og skal dermed ikke registreres som bagatellmessig støtte).
 • Søknadsfrist er 15. november 2021, kl. 24:00.
 • Søknadene blir behandlet av MON, under ledelse av daglig leder Espen Isaksen i MON. Saksbehandler og kontaktperson er forretningsrådgiver Bent Bakkan, bent.bakkan@mon.no, telefon 920 77 399.
 • Søknadene avgjøres av styret i MON og resultatene offentliggjøres i uke 49.