Vefsn kommunestyre vedtok onsdag å åpne for at det kan gis dispensasjon fra den såkalte «søringskarantenen».


Vedtaket ble fattet etter en lang debatt i kommunestyremøtet onsdag 1. april, der 27 av 29 representanter gjennomførte møtet i hjemmekontor på grunn av koronasituasjonen.
Rådmann Erlend Eriksen hadde lagt fram et forslag om å videreføre karantenebestemmelsene som ble vedtatt av kommuneoverlegen 13. mars, men oppheve karantenegrensa nordover.

screenshot KST_500x281.pngPå grunn av politiske signaler, blant annet fra ordfører Berit Hundåla og varaordfører Rune Krutå, hadde rådmannen også fremmet et alternativt forslag med et tillegg om adgang til å søke dispensasjon. Dette ble vedtatt.  Dispensasjonsmulighetene gjelder for næringsaktivitet, prosjekt og anleggsarbeid med videre, og søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring. Bare der smitterisikoen vurderes som ubetydelig kan dispensasjonen bli innvilget, går det fram av vedtaket.

Det er formannskapet som skal behandle dispensasjonssøknadene.
Formannskapet i Vefsn har sitt første møte 16. april. Det innebærer at det ikke blir gitt dispensasjoner før tidligst i dette møtet.

Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret stadfester formannskapets delegeringsvedtak datert 13.03.2020 i sak 28/20 der kommunestyrets myndighet til å treffe smitteverntiltak i medhold av smittevernloven § 4-1 ble delegert til kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen bes vedta nye karantenebestemmelser som vist i vedlegg 1 med følgende tillegg i unntaksbestemmelsene:

Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene til næringsaktivitet, prosjekt- og anleggsarbeid med videre.
Hvilke tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring, skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller der smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som ubetydelig. Søknad om dispensasjon behandles av formannskapet.

 

Vedtatt forskrift: https://www.vefsn.kommune.no/forskrift-om-karantenebestemmelser-i-vefsn-kommune-01-04-20-07-04-20.6302269-526321.html

 

Kontakt:
Ordfører Berit Hundåla, 48123789