parken bo 2.jpgVefsn kommune forventer behov for økt behandlingskapasitet i primærhelsetjenesten ved smitteutbrudd av Covid-19. I en pandemisituasjon forventes det at mange blir syke samtidig, noen alvorlig syke, og at kapasiteten på sykehusene ikke vil være tilstrekkelig til å ivareta alle som trenger døgnkontinuerlig behandling. Det er viktig at sykehusene kan prioritere behandling av de alvorlig og kritisk syke. 
 

Kommunen forventer et betydelig antall mildt/moderat koronasyke innbyggere med behov for døgnkontinuerlig helsehjelp, som kan behandles i den kommunale helse/omsorgstjenesten.
Det etableres derfor en midlertidig kommunal sengeavdeling for behandling av Covid-19.
For å hindre smittespredning, stenges avdelingen fra omliggende lokaler, og har egne ansatte.

Smitteavdelingen

Smitteavdelingen etableres på Parken bo- & servicesenter i tidligere avdeling Paviljongen der alle beboere nå er flyttet til andre sykehjemsavdelinger.  Avdeling Paviljongen har 14 pasientrom. Avdelingen ligger i 3.etasje, men er fysisk atskilt fra andre avdelinger. Det vil være eget personell tilknyttet avdelingen. 

Parken eksteriør.jpgPasienttrafikk og personelltrafikk til/fra smitteavdelingen holdes atskilt fra resten av bygget så langt det lar seg gjøre. Pasientene skal føres inn i bygget i egen inngang og i egen heis. De vil være tildekket med smittevernutstyr for ikke å spre smitte i bygget.
Ansatte i smitteavdelingen skal bruke smitteverneutstyr, og skal i utgangspunktet være fri for smitte når de kommer ut. Det er likevel planlagt at de buker egen inngang i bygget, og ikke bruker samme garderobe og trapper/ganger som de andre i bygget.

Avdelingen skal være et øyeblikkelig-hjelp- døgnopphold-tilbud til pasienter med mild/moderat koronasmitte som har behov for behandling og/ eller omsorg i kommunal institusjon. Legevaktslege og fastlege legger inn pasienter i avdelingen.
Avdelingen kan også ta imot pasienter som er meldt utskrivningsklare fra sykehuset, men som har mild / moderat koronasmitte og har behov for videre oppfølging fra 1.linjetjenesten

Planleggingen av avdelingen

Avdelingsleder Heidi Slettbakk, ansatte på Paviljongen, ledergruppa i Omsorgsdistrikt Nord, samt kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik, rådgivende lege Fredrik Steinsvik og smittevernlege Øyvind Rømo har deltatt i planleggingen av avdelingen.