Viser til artikkel hos Helgelendingen 01.04.2022 vedrørende hendelse med molo i Finnvika. I artikkelen blir firma Kolbjørn Nilsskog AS (KNAS) galt framstilt med hensyn til ansvarsforhold i forbindelse med utglidning av deler av molo som er under bygging, og dette er delvis på bakgrunn av at enkelte opplysninger fra kommunen er gitt på feil faktagrunnlag.

Ansvaret for at tiltaket ble igangsatt ligger hos Vefsn kommune.

Vefsn kommune og KNAS vil herved komme med en felles redegjørelse for dette, og er enige om utførelse og ansvarsforhold.

KNAS har kontrakt med Vefsn kommune for grunnarbeider for nytt avløpsrenseanlegg på Bordvedneset. Som et ledd i dette arbeidet så har det vært etablert midlertidig molo slik at utlegging av ny overløpsledning til Vefsna er etablert. Denne moloen på Bordvedneset skulle fjernes i mars 2022. På samme tid oppstartes et prosjekt med etablering av friluftsområde i Finnvika. I Finnvika skal det etableres universelt utformet gangadkomst til område vest for Toppen. Det vurderes da som mest hensiktsmessig å samkjøre disse arbeidsoppgavene. Vefsn kommune engasjerer KNAS til transport og utlegging av stein med bakgrunn i inngått rammeavtale for entreprenørarbeid.

Uønsket hendelse er korrekt håndtert med utarbeidet rapport hos KNAS, og dette er tatt opp i byggemøte med Vefsn kommune. Denne rapporten er del av bedriftsinterne forhold.

Ansvaret for at tiltaket ble igangsatt ligger hos Vefsn kommune. På det tidspunkt utglidningen av molo skjedde så var det ikke gitt tillatelse til tiltaket, men tiltaket er omsøkt med ansvarlig søker, utførende og tiltakshaver. Inntil tillatelse er gitt er arbeidet stoppet.

Det er enighet mellom Vefsn kommune og KNAS om ovenstående.

 

Mosjøen 01.04.2022