Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Mosjøen e-fuelanlegg på Baustein og Nesbruket næringsområde i Vefsn kommune. Forslagsstiller er Norsk e-Fuel AS.

 

Det planlegges å utvikle ei tomt på 24 daa nord og øst for Storvik til produksjonsanlegg for e-fuel. Foreslått planområde er imidlertid mye større grunnet mulig utrekning av hensynssoner som følge av anlegget. Utbyggingsområdet er vist med hvit linje, forslag til plangrense er vist med sort i bildet nedenfor.

E-fuel.png

 

Utbyggingsområdet består av eiendommene 105/461, 105/462 og 105/2, alle eid av Vefsn kommune. Inkludert arealer for mulige hensynssoner, blir planområdet på ca.192 daa. Alle boligeiendommene i Kråkdalan og Halslia ligger innenfor plangrensen. Underveis i planprosessen kan planområdet bli endret eller redusert.

 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for e-Fuelanlegg i utbyggingsområdet. Planen skal regulere bla. støynivå, bygge- og installasjonshøyder, plassering av anlegget, grad av utnytting, material- og fargebruk og evt. avbøtende tiltak. Kjøreatkomst til anlegget vil være som for øvrige aktører i området, via avkjøring fra E6 på Baustein og langs Ørbradden.

 

Forslagsstiller og Vefsn kommune har vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning etter plan og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2. Det er utarbeidet et planprogram som er til offentlig ettersyn samtidig som det varsles planoppstart. Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal foregå og hvilke temaer som skal utredes og vurderes. Tema som må konsekvensutredes er støy, landskapsvirkning og visuelle kvaliteter, folkehelse, beredskap og ulykkesrisiko, transportbehov og estetikk.

 

Medvirkning

Alle kan nå komme med innspill eller opplysninger relatert til planarbeidet. Det kan også gis merknader til foreslått planprogram. Planprogrammet skal fastsettes av Vefsn kommune etter høringsperioden. Innkomne merknader vil bli forelagt kommunen.

 

Det inviteres til åpent møte i kommunestyresalen mandag 17.oktober 2022 kl 18-20. Her vil både Norsk e-Fuel og Vefsn kommune være til stede. Prosjektet presenteres og det åpnes for spørsmål og innspill til planarbeidet.

 

Når planforslaget er ferdig legges det ut til offentlig ettersyn. Alle får da mulighet til å komme med merknader til selve reguleringsplanen. Dokumenter i saken er tilgjengelig her og/eller via Norconsults nettsted: www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig innen 2.november 2022 til:

Norconsult AS, CM Havigs gt 21, 8656 Mosjøen, Wibeke.johansen@norconsult.com Spørsmål kan rettes til Wibeke Johansen på tlf 99 64 59 16, eller på epost.