Varsel om oppstart av reguleringsplan for Sørgata 1

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av detaljregulering for Sørgata 1 i Vefsn kommune.

sørgata1.png

Planområdet ligger sentrumsnært i Mosjøen, Nervollan, Sørgata, i Vefsn kommune, og omfatter gbnr 104/82. Forslagsstiller, Svein Richard Rogne, ønsker hovedsakelig å regulere eiendommen til frittliggende boligbebyggelse med én boligtomt m.m. Planområdet har en størrelse på 2,2 daa inkludert areal i elv. Området er i dag omfattet av kommunedelplan for Mosjøen, planid P_1824D1017, sist endret og vedtatt i april 2021. Planområdet ligger innenfor området som er avsatt til friområde. Planområdet til Sørgata 1 er regulert i reguleringsplanen Skjerva, planid 305, vedtatt 22.11.74 og planen er uten bestemmelser.

Det har vært en politisk prinsippavklaring i formannskapet der de anbefaler at endring av reguleringsformål til bolig på gbnr. 104/82 Sørgata 1 tillates, såfremt sti langs skjerva, gang- og sykkelveg, og godt uteoppholdsareal som hører til foreslått boligkonsept sikres i detaljreguleringsplan.

Vefsn kommune har konkludert med at prosjektet så langt ikke utløser utredningsplikt, og det skal derfor ikke gjennomføres konsekvensutredning. Det er likevel behov for å utdype enkelte tema jfr. møtereferat fra oppstartsmøtet 28.09.22 og planinitiativ.


Link til dokumenter


Planprosess:

  • 28.09.22 - Oppstartsmøte ble holdt
  • 14.11.22 – Kunngjøring blir sendt ut til berørte parter og offentlige instanser
  • 12.12.22 – Merknadsfrist for kunngjøring (minimum fire ukers høringsfrist). Det er viktig at man benytter denne muligheten, da det er i denne fasen det er minst ressurskrevende for alle parter å gjøre endringer/justeringer.
  • Desember/Februar 2023- Utarbeidelse av plan til 1. gangs høring – Kommunen overtar etter dette forslaget til detaljreguleringsplanen og det vil bli ny høringsfrist på utarbeidet planforslag.
  • April/mai 2023 - Vedtak av reguleringsplanen


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56, epost: landark@landark.no

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Vefsn kommune post@vefsn.kommune.no, eventuelt Plan og utvikling, Pb 560, 8661 Mosjøen, innen 12.12.2022.