Iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om at Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF har igangsatt arbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Nyland øst, med høring av planprogram, jf. pbl § 4-1. Norconsult er engasjert til å forestå planarbeidet.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for byggeområder for næring og offentlig/privat tjenesteyting.

Planområdet og dokumenter kan sees på følgende lenker:
Planområdet
Plandokumenter

Frist for å komme med innspill til oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet er settes til 16. april 2021.

Merknader kan sendes til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev til
Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø.

planNyland.jpg