Planarbeidet omfatter hele eller deler av disse eiendommene:

  • 103/1008: Dag Utnes. Gjelder rekonstruksjon av et naust.
  • 103/1917: Vefsn kommune
  • 103/1441: Vefsn kommune
  • 103/1473: Vefsn kommune
  • 103/2002: Vefsn kommune


Planområdet ute i Vefsna følger gjeldende plangrense for Sjøgataområdet, planID 301B. I nordøst går planområdet til tilstøtende reguleringsplan for Sjøsidenkvartalet, planID 20091315. I sydøstre del medtas del av gnr. 103/1008. Øvrige plangrenser følger tilstøtende eiendomsgrenser.


Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ominnredning og nybygg til museumsformål og med flytebrygge utenfor den gamle brygga, mot vest.


Konsekvensutredning.
Kommunen har i oppstartmøte 18.11.2019 vurdert at prosjektet utløser utredningsplikt, jfr. §§ 8 og 10 a og b, men uten eget planprogram eller melding.


Plandokumenter


Åpent møte
Herved inviteres også til informasjonsmøte om planarbeidet torsdag 16. januar kl. 19:00-20:30 i Jacobsenbrygga, Vefsn Museum, Sjøgata 31 B, 8656 Mosjøen.

Reguleringsplanen utarbeides på vegne av Helgeland Museum, Sjøgata 23 E, 8656 Mosjøen.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln, tlf. 93 409 409 eller e-postadresse gisle@boarch.no


Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen 29. januar 2020


bygningsvernsenter og Mjaavatn museumsbrygge.jpg
Planområdet markert med rød strek