I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette om oppstart av detaljregulering på eiendommene med gnr/bnr/ 103/905 og 103/906 i Vefsn kommune. Planområdet er på cirka 2,1 dekar. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4.

 

Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra G22 Eiendom AS.

Rådhusgata.jpg

 

Hensikt med planarbeidet

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en boligblokk i 4 etasjer på eiendommene. Det planlegges for cirka 20 boenheter i ulike størrelser, parkeringskjeller og felles uteoppholdsareal på bakkeplan.

 

Planen skal sette bestemmelser for utforming av bebyggelsen, byggehøyder, utnyttingsgrad, plassering, material- og fargebruk, utomhusarealer, parkering og fortau.

 

Om planområdet

 

Det står i dag ett bolighus på hver av tomtene som inngår i planen. Eiendommene strekker seg til senterlinje i Rådhusgata, med regulert gangvei, veigrøft og kjørevei. Gangvei er ikke opparbeidet.

 

Vurdering av krav om konsekvensutredning

 

Planforslaget er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Planforslaget er i tråd med målsetting i overordnet plan. Forslagsstiller, i samarbeid med Vefsn kommune, har derfor vurdert planen til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2.

 

Det er likevel nødvendig å vurdere planens konsekvenser for nabolaget, landskaps-bildet, sol-, skygge- og utsyn i omgivelsene, trafikkforhold og trafikksikkerhet i nærområdet. Mosjøen skole ligger i nærheten av planområdet. Ved behov skal planen inneholde avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative virkninger av planen.

 

Det må gjøres vurderinger av blant annet bebyggelsens tilpasning til eksisterende kvartalsstruktur, allé mot Rådhusgata, bokvalitet, lekeareal, støy, overvanns-håndtering og geotekniske forhold. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhets-analyse. Planarbeidet skal gi et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere planens virkninger.

 

 

Planstatus

 

I gjeldende detaljreguleringsplan for Mosjøen sentrum kv. 71 og 72, er området regulert til boligbebyggelse med boliger i inntil 2 etasjer.

 

Innspill til planarbeidet

 

Du kan sende innspill til planarbeidet til Norconsult AS, Postboks 237, 8601 MO I RANA eller via e-post: tuva.daae@norconsult.com.

 

Frist for innspill: 02.02.2022