Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Trygghetsalarm

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Velferdsteknologi

Beskrivelse

Trygghetsalarmen benyttes når man har behov for å tilkalle hjelp ved akutt omsorgsbehov.

Trygghetsalarmen kan kobles til ulike velferdsteknologiske løsninger, feks. døralarmer, bevegelsessensorer m.m. Informasjon om dette fås ved henvendelse til tjenestekontoret.

Trygghetsalarmen er knyttet til hjemmetjenesten du sokner til.

Hjemmetjenesten er i hovedsak kontaktledd. Pårørende, naboer eller andre kjente kan ha denne funksjonen hvis det er ønskelig.

Responstid: Umiddelbart

Oppmøte i heimen vil avhenge av avstand til personalbasen og hvor personale befinner seg på alarmtidspunktet.

Ved akutte situasjoner må du ringe 1-1-3.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo i egen heim og som vil få økt trygget og livskvalitet gjennom bruk av hjelpemidlet.

Kriterier/vilkår

Brukeren må ha et reelt behov av helsemessig årsak.

Bruker må kunne forstå hvordan trygghetsalarm fungerer og når den skal brukes.

Dersom det er mobildekning i området du bor vil trygghetsalarmen kobles opp mot mobilnettet.

Dersom trygghetsalarmen benyttes utover dens hensikt - f.eks at det trykkes på alarmen gjentatte ganger  uten at det foreligger et reelt hjelpebehov - vil andre hjelpetiltak måtte vurderes.

Skriftlig advarsel og frakobling fra alarmsentralen kan da bli en nødvendig konsekvens.

Pris for tjenesten

Betalingssatser (Punkt 2)

Kostnader:

  • Trygghetsalarm koster kr. 215,- pr. mnd.
  • I tillegg til fast månedlig betaling for alarmen, må du selv betale for SIM-kort og tellerskritt.
  • For montering / demontering av nøkkelboks betales kr. 820,- pr. gang. I tillegg kommer oppstartkostnad pr. kr. 66,-.
  • Dersom trygghetsalarm innvilges som erstatning for tilsyn dekkes engangskostnader og månedlige utgifter av kommunen.
aaa

Lover og forskrifter

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Søknadsfrist

Kontinuerlig

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-10-29 10:20