Tomtefeltet B2 på Andås har ligget ute for salg i noe over ti år uten at Vefsn kommune har fått solgt det. Formannskapet i Vefsn kommune har derfor besluttet å legge ut feltet for salg til redusert pris.

21.06.2022 gjorde Vefsn formannskap følgende vedtak: 

"Vefsn kommune legger hele tomtefeltet B2 ut for salg til høystbydende over minstepris 2,5 mill. kr, budfrist 1. september og med krav om at det skal bygges minst ti boenheter på tomten."

Dette vedtaket ble påklaget av en interessent som ønsket å kjøpe tomtefeltet til en lavere pris, men kommunestyret i Vefsn avslo i møte 07.09.2022 denne klagen.


Tomtefeltet er på ca. 4580 kvm (NB! Korrekt areal er 4580 kvm, i saksfremlegget til formannskapet er feil areal oppgitt). Feltet er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, maksimal utnyttelsesgrad er 60 % BYA og det kan føres opp hus med inntil tre etasjer.

Auksjonen gjennomføres slik:

  1. Frist for å levere bud på minstepris eller høyere settes til onsdag 19. oktober 2022 kl. 1200.
  2. Bud sendes skriftlig til post@vefsn.kommune.no med kopi til nicolai.heilemann@vefsn.kommune.no og merkes med saksnr. 2022/15489. Vefsn kommune anser mottatte bud som rettslig bindende for budgiver.
  3. Om Vefsn kommune mottar bud fra flere budgivere, gjennomføres budrunde torsdag 20. oktober. Avgitte bud må oppgi telefonnummer som budgiver kan treffes på denne dagen.  
  4. Interessenter kan kontakte nicolai.heilemann@vefsn.kommune.no for å få tilsendt utkast til kjøpekontrakt der de nærmere vilkår for salget fremkommer (avgifter, gebyrer, tilkobling av VA, avkjørsel med videre).

Tomtefelt B2 på Andås