Vefsn kommune har også for budsjettåret 2022 avsatt midler til tilskudd til private veger. Tilskuddet gis vegeiere utenfor Mosjøen sentrum med veglengder over 200 meter. For eldre og uføre er det ikke krav til veglengde. Dette må fremgå av søknaden.

 

Tilskudd til lag og foreninger gis på lik linje med øvrige private veger.

 

Dersom det er flere brukere på samme strekning, må søknaden samordnes, og det gis kun ett tilskudd pr. vegstrekning.

 

Navn på brukere og på eiendommer (adresse, gnr. og bnr.) oppgis. Kontonummer bes oppgitt, og kartutsnitt bes vedlagt.

 

Det vil i 2022 ikke bli gitt tilskudd til sommervedlikehold av private veger.

 

Elektronisk søknadskjema

Søknadskjema i papirform

Skriftlig søknad sendes: Vefsn kommune, teknisk drift, postboks 560, 8651 Mosjøen, innen 18.02.2022. Evt. Kan søknaden sendes som e-post til: post@vefsn.kommune.no 

 

Mosjøen 31.01.2022

Driftssjefen