Søker: 

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hver forelder /foresatt/samboer /partner i husholdningen.
Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn.
Dersom husholdningens sammensetting endres i løpet av vedtaksperioden, og dette gir vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekter, kan det søkes om endring av tidligere vedtak.
 

Søknadsfrist:

Det kan søkes om redusert betaling og gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer fra det tidspunktet husholdningen har en inntekt som er under fastsatt maksimalgrense for foreldrebetaling. Opplysninger om husstandens inntekt skal vedlegges. Dette kan være siste års skatteopplysninger eller kopi av lønnslipper for minimum de tre siste månedene.
Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår. Det må derfor søkes på nytt hvert barnehageår. For å være sikret redusert faktura i august, anbefales det å søke før 1. juni.

Vedtak om endret foreldrebetaling/gratis kjernetid:

Vedtak om redusert pris gjelder fra måneden etter at søknaden er mottatt. Vedtaket gjelder for ett skoleår.

Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort.

Vefsn kommune kan kreve tilbakebetaling (regresskrav) dersom noen har fått redusert betaling og ikke lenger har krav på dette.
 

Klage på vedtak:

Vedtak om fastsettelse av redusert oppholdsbetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Det gis informasjon om dette i vedtaket som sendes foresatte med kopi til barnehagen.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Vefsn kommune som vil vurdere vedtaket på nytt i lys av klagen.