Du trenger MinID eller BankID for å logge på søknadskjemaet. Du må laste opp og legge ved skatteoppgjøret for 2018 når du sender inn søknadsskjemaet elektronisk, du finner skatteoppgjøret på Altinn.no. Søknadsfristen er 1. juni hver år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra august, men det kan også søkes gjennom året. Søknaden vil gjelde for måneden etter at den er mottatt. Samme søknadsskjema gjelder for barnehage og SFO. 


Søknadskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid


Husholdningens samlede inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.


Familier med lavere samlet inntekt enn 548 167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt. 
Familier med 3-, 4- og 5-åringer som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 533 500 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.


Endringer fra august 2019
Fra august 2019 øker maksprisen til 3 040 kroner. Inntektsgrensen for å søke redusert foreldrebetaling endres til 557 333 kroner. Ordningen med gratis kjernetid for barn med vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for barn født i 2014, 2015 og 2016 og 2017.

Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for 2018, eller hvis inntekten er vesentlig endret. Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Vefsn, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.


Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehage- eller skoleår. Det må søkes på nytt før 1. juni hvert år. Søknader som mottas i løpet av åres gjelder fra måneden etter at søknaden er mottatt. Hvis du bytter barnehage i løpet av året må du søke på nytt.