På vegne av Vefsn kommune varsles oppstart av planarbeid for Elvegata i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3, 12-8 og 12-14. Planvarsel gjelder endring av deler av reguleringsplan for Mosjøen sentrum-Nerbyen og reguleringsplan for Mosjøen sentrum, Søndre del.

Planområdet

Planområdet omfatter Elvegata fra rundkjøring ved FV 779 til og med avkjøring til C.M. Havigsgata. Vegkryssene ved Kirkegata og C.M. Havigsgata inngår også i planområdet. Mindre justering av plangrensen vil vurderes i planarbeidet.

Planomriss_gatenavn.png

Planområdet er i gjeldende reguleringsplaner avsatt til samferdselsformål (veg og fortau).

Formål

Det er planlagt oppgradering av teknisk infrastruktur i denne delen av Elvegata. Vann og avløpsnett skal skiftes ut. Det skal etableres nytt overvannsnett med tilhørende sandfang. I den forbindelse er det et ønske fra kommunen å oppgradere gata til ei miljøgate, med nytt fortau, grøntrabatt, kantstein og ny belysning.

Et viktig premiss i arbeidet er å redusere den trafikale støybelastninga i området, i tillegg til å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter. Fartsgrensen er i dag 30 km/t, dette vil ikke endres. Planlagte tiltak ligger innenfor areal avsatt til samferdselsformål i gjeldende reguleringsplaner. Etablering av miljøgate skal også bidra til forbedringer i de funksjonelle og estetiske forholdene i gata.

Foreløpig forslag til gatesnitt følger som vedlegg til planvarsel.

Utredningstema

Planforslaget er vurdert å ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Som en del av planarbeidet og valg av løsninger for utforming i gata, skal blant annet følgende tema vurderes; trafikkforhold, landskap/estetikk, barn og unge, universell utforming og overvann.

Anleggsfase

Arbeid med oppgradering av teknisk infrastruktur planlegges gjennomført våren 2022. Samtlige grunneiere vil bli varslet før start av anlegg, og det blir dialog med den enkelte grunneier når hver enkelt eiendom berøres i forhold til vann, avløp og adkomst.

Plandokumenter

L01 Foreløpig illustrasjonsplan.pdf

planomriss gjeldene regulering.pdf

Planinitiativ.PDF

Møtereferat oppstartmøte.PDF

Planomriss oppstartsvarsling-A1-L reguleringsendring Elvegata.pdf

brev Planvarsel.pdf


Medvirkning og innspill

Grunneiere og rettighetshavere i området tilskrives med brev ved planoppstart og når planforslag sendes på høring. Dette i tillegg til informasjon og dialog før og i anleggsfasen.

Eventuelle spørsmål knyttet til anleggsfasen kan rettes til driftssjef, teknisk drift i Vefsn kommune, Harald Hoel Hammer på tlf. 97 96 72 99 eller e-post til harald.h.hammer@vefsn.kommune.no

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Ragnhild Wendelbo Melgård, tlf: 94 42 59 24. Innspill og merknader til planvarsel sendes skriftlig på e-post til ragnhild.wendelbo.melgard@norconsult.com eller per post til: Norconsult AS, Innovarena, Fjordgata 8, 7900 Rørvik.

Frist for innspill er 25.01.2022