Har du en ide/forslag til planarbeidet
Arealdelen skal skape rom for fremtidens utvikling i kommunen. Hvis du ruger på et prosjekt, så kan du derfor nå gi til kjenne hva det er og hvor det ønskes etablert. Gjennom planprosessen vil kommunen vurdere de forskjellige forslagene. Vi kan ikke garantere at alle prosjekter kommer gjennom nåløyet for å bli en del av den vedtatte planen, men alle forslag vil vurderes, de beste vil bli konsekvensutredet, og de aller beste vil bli vedtatt som del av arealdelen. Videre er det ikke alle gode prosjekter som kan vedtas direkte gjennom arealdelen. Enkelte forslag kan være av en slik karakter at det vil bli satt krav om reguleringsplan og flere utredninger før det kan realiseres. Nydyrkingsarealer over 50 daa skal nå konsekvensutredes. Derfor bes det om at grunneiere/gårdsbrukere melder inn aktuelle arealer for nydyrking, slik at utredningen så langt som mulig kan gjøres gjennom arealdelen.

Vannkraftanlegg, og en del andre tiltak skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven, men etter andre lovverk der kommunen ikke er myndighet. Snøskuterløyper vedtas etter lov om motorferdsel i utmark, og skal heller ikke belyses gjennom arealdelen. Vedtatt løypenett vil bli inntegnet som informasjon i arealdelen. Arealdelen vil ikke gjelde i områder som er vernet i hht. naturmangfoldloven.

Har du en idé/forslag til planarbeidet, kom med det nå! Dette kan være bygninger av alle slag, næringsbebyggelse, massetak, boliger og fritidsboliger, naust og uthus.  Senere i planarbeidet vil det være vanskelig å få lagt nye ønsker inn i planen.

Innbyggermøter
I løpet av høsten 2019 skal Vefsn kommune gjennomføre innbyggermøter i hver del av kommunen. Disse vil bli annonsert i Helgelendingen og på Vefsn kommunes nettsider og på facebook. I innbyggermøtene vil det bli presentasjoner om planarbeidet, kafédialog og det vil åpnes for innspill.

De prioriterte ideene fra kafédialogene og andre innkomne innspill vil sammen med øvrige føringer for planarbeidet bli lagt til grunn for det videre arbeidet med arealdelen. Gjennom konsekvensutredningen vil forslag bli silet, slik at vi kommer frem til et forslag til ny arealdel.

Høring/Offentlig ettersyn
Planforslaget skal høres og på offentlig ettersyn i 6 uker. I løpet av den perioden planlegges det et oppfølgende innbyggermøte. Det vil da ikke åpnes for at nye innspill tas inn til vurdering, da planen bare i liten grad kan endres etter offentlig ettersyn fram til endelig politisk behandling.

Det vil bli sendt ut et informasjonsskriv i posten. Der kan du skrive inn eventuelle innspill og levere det på rådhuset, Det kan også sendes pr post til Vefsn kommune, postboks 560, 8651 Mosjøen. Du kan også sende innspillet på epost til post@vefsn.kommune.no. (merk det med arealdelen) Vi setter også pris på kartutsnitt som viser hvor tiltaket ønskes etablert. Husk å skrive kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt hvis detaljer er uklart.

Fristen er 15. september 2019!

 

Oppstartsmelding
Forslag til planprogram