PLANSAKER

Offentlig ettersyn av planforslag - Kommunedelplan for Mosjøen

Planutvalget har i møte 01.12.2020, sak 77/20, vedtatt å legge forslag til endring av kommunedelplan for Mosjøen til høring og offentlig ettersyn.
Formålet med endringen er å justere bestemmelser knyttet til parkering, klargjøre bestemmelser om når krav om regulering trer i kraft, samt i større grad tydeliggjøre planens virkeområde.

KDP Mosjøen.png

Planforslag

Planforslag m/vedlegg kan også sees på rådhuset og på biblioteket i Mosjøen. Sakens dokumenter vil bli oversendt på forespørsel.


Uttalelse/merknad sendes Vefsn kommune v/ Plan og Utvikling, Pb 560, 8651 Mosjøen, evt på e-post til post@vefsn.kommune.no
så snart som mulig og senest innen 01.02.2021