Endring av plan for snøscooterløyper i Vefsn 2021

OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN FOR SCOOTERLØYPER I VEFSN

Administrasjonen har i henhold til kommunestyrets vedtak 137/18 besluttet å sende endring av plan for scooterløyper i Vefsn på høring og sendes til offentlig ettersyn.

Dette er en plan etter lov og forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Forskriften sier at forslag til scooterløyper med bestemmelser skal sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14, altså tilvarende høring av kommuneplan. Dette innebæer at kommunen tilskriver berørte sektormyndigheter, og at høringen annonseres i avis og på kommunens hjemmeside og facebookside. Endringen er et mindre tillegg i utredningsområde 3 Marka – Herringen. Bakgrunnen for endringen er beskrevet på side 3 i plandokumentet. Utredningen for dette området finnes på side 57-62. Kart for det aktuelle området er vedlagt.

Løypeplan med utredninger 2021.pdf

kart 1-3.pdf

kart 2-3.pdf

kart 3-3.pdf


Scooter21.png

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no
innen 03.02.2021.