Grunnet få søkere på tilskudd til tiltak i beiteområder har vi fortsatt midler igjen. Derfor lyser vi det ut på nytt, med søknadsfrist 15. mai.

Søknader som allerede er mottatt er under behandling.

 

Om tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområdet, samt foretak som kan gis produksjonstilskudd etter  § 2 i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817.

 

Grunnet føringer fra Statsforvalteren i Nordland er det ikke mulig å få tilskudd til teknologi, da denne rammen er brukt opp i kommunen for i år.

Eksempler på tiltak en kan søke støtte til er:

  • Sperregjerder ferister
  • Gjeterhytter
  • Sanke- og skilleanlegg
  • Rydding/utbedring av driftsveier
  • Saltsteinsautomater
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter av ulike typer

 

Se  eksempler på flere tiltak og mer informasjon her: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – kommentarer til regelverk - Landbruksdirektoratet

 

Søknad sendes elektronisk via Altinn til kommunen. Link til søknadsskjema: Tilskudd til tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet

 

Ved spørsmål ta kontakt med landbruksrådgiver Marte Grøftrem Henriksen, tlf 75101815