Vefsn kommune ønsker kontakt med ansvarsbevisste personer med positiv innstilling og med sosialt engasjement. Det er ellers ingen krav til utdanning eller erfaring fra liknende oppdrag. Du må være en person som trives sammen med mennesker, og som liker å bli kjent med nye. Du må være pålitelig, og like å jobbe selvstendig.

For å bli støttekontakt må du i utgangspunktet være over 18 år, men i enkelte tilfeller kan det vurderes en avtale selv om man er yngre. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å bistå den de er støttekontakt for, og bidra til en meningsfull fritid. Aktivitetene kan innebære sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Hovedoppgaven i rollen som støttekontakt er kontakt og støtte på brukerens premisser og aktiviteter på dennes ønsker. Les mer på www.fritidforalle.no

En støttekontakt kan også bidra med vennskapelig rådgivning og hjelp i tillegg til sosialt samvær. I Vefsn kommune er det barn, unge, voksne som har behov for støttekontakt. Noen med psykiske vansker, funksjonshemminger, behov for sosialt samvær, innvandrere som er ukjent med det norske samfunn og rusmiddelbrukere.  Du blir ikke ansatt i Vefsn kommune, men vil få en oppdragsavtale. Oppdragsavtalen inneholder informasjon om avlønning, timer du skal være støttekontakt pr. måned, dine rettigheter og plikter.

Du må levere politiattest

Dersom du allerede har politiattest kan denne brukes, under forutsetning av at den er nyere enn av 3 måneder. For å innhente politiattest må du ha bekreftelse på dette fra støttekontaktansvarlig. Denne bekreftelsen blir sendt til deg på e-post og leveres sammen med søknaden om politiattest. Søknad om politiattest leveres digitalt på politiet.no.

Når du har mottatt politiattest, kontakter du støttekontaktansvarlig for å avtale tid for et møte. På møtet vil støttekontaktansvarlig innhente opplysninger om deg og dine interesser. På møtet vil dine rettigheter og plikter som støttekontakt også gjennomgås. Som støttekontakt vil du få en oppdragsavtale med Vefsn kommune. Oppdragsavtalen vil bli gjennomgått på møtet.

Når du er godkjent som støttekontakt vil du sammen med støttekontaktansvarlig finne en du kan være støttekontakt for. Støttekontaktansvarlig vil kontakte vedkommende. Dersom vedkommende er interessert i å møte deg, oppgis ditt telefonnummer. Hvis det er ønskelig, kan støttekontaktansvarlig delta på det første møtet mellom deg og den som det er aktuelt for deg å være støttekontakt for. Det avholdes et møte for å avklare om dere har kjemi, felles interesser og om dere ønsker å tilbringe fritid sammen. Dersom dere begge ønsker dette, bekreftes dette til støttekontaktansvarlig, og oppdragsavtale vil bli utarbeidet. Du er nå godkjent som støttekontakt og kan begynne oppdraget.

Plikter

Det er av stor betydning for den du skal være støttekontakt for at du representerer trygghet og forutsigbarhet. Dette vil være med på å skape tillit, og er vesentlig for at støttekontaktordningen skal fungere optimalt. Vefsn kommune ønsker at du forplikter deg til å være støttekontakt for minst 1 år av gangen. Vi ber om at du vurderer og avklarer om du har mulighet for dette i forkant av møtet med støttekontaktansvarlig. 

Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt før eller under oppdrag som støttekontakt.

Du har taushetsplikt om alle personlige forhold du blir betrodd eller på annen måte blir kjent med i din virksomhet som støttekontakt. Taushetsplikten er livslang.

Hvis du blir kjent med informasjon som bekymrer deg, kan du ta kontakt med støttekontaktansvarlig for veiledning. Støttekontaktansvarlig har også taushetsplikt. Ved bekymring for barns beste, har vi begge meldeplikt til barnevernet

Hvert år leverer du en rapport som skrives i samarbeid med oppdragsgiver ved evalueringssamtale.

Avlønning, godtgjørelser

Vefsn kommune betaler nå støttekontakter 155,33 kroner pr. time. Det dekkes kjøregodtgjørelse inntil 100 km pr. måned og utgiftsdekning på inntil 150 kroner pr. måned til aktiviteter. Disse utgiftene må dokumenteres og legges ved timelisten for tilbakebetaling. Den du er støttekontakt for dekker egne utgifter. Utgiftsdekning og kjørelengde som ikke er brukt en måned kan ikke overføres til neste måned. Tjenestemottaker oppfordres til å bruke sitt ledsagerbevis.

Timelister skal være levert støttekontaktansvarlig innen den 20. hver måned. Pass på å kun levere en timeliste og en reiseregning pr måned med dato fra 20. til 19. Timelister og reiseregninger leveres digitalt på Vefsn kommune sin nettside. Om du er støttekontakt for flere så leveres det timelister og reiseregning for hver enkelt tjenestemottaker. Utbetaling av lønn er den 12. hver måned.  

På møtet med støttekontaktansvarlig vil du bli vist hvordan disse fylles ut, og det ligger link til mal som beskriver utfylling.

Dersom du som støttekontakt må avlyse møtet, må det avtales nytt møte umiddelbart.

Det er en måneds gjensidig oppsigelse.

Du har krav på avvikling av ferie, men du opptjener ikke feriepenger, omfattes ikke av tjenestepensjonsordningen, sykelønnsordningen og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Kommunen tegner ulykkesforsikring for deg som oppdragstaker, forsikringen dekker skader som oppstår mens du er på støttekontaktoppdrag.

Hvis du ønsker å være støttekontakt

Ta kontakt med

Støttekontaktansvarlig Mette Lynghaug
Telefon 905 69 638