Reglene som gjelder for konfirmasjon:

Du kan samle inntil ti personer til en privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale). Maks 20 personer utendørs. 

Det bør være minst en meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme husstand eller samme barnehage- eller barneskolekohort.

Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis. Alle som er til stede må være friske. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs, og ikke inviter flere enn du har god plass til. Ha oversikt over hvem som er på stedet til enhver tid.

Du må være oppmerksom på at det er forskjellige regler for en seremoni og en privat sammenkomst etter seremoni. For regler for seremoni, se under her, Hva gjelder for arrangement.

Det er også noen krav til arrangøren, se under her, Hva kreves av en arrangør.


Spørsmål og svar ifm arrangementer og private sammenkomster på regjeringens nettside

Hva gjelder for arrangement

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Forskriften gjelder ikke i private hjem, hager eller hytter, men det er gitt nasjonale anbefalinger om hvor mange gjester man bør begrense seg til i private hjem. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde 1 meter avstand.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13d gjelder arrangementer på offentlig sted. Bestemmelsene gjelder også arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst. Dersom man likevel finner det nødvendig å avholde arrangementet, må de innskjerpede reglene for arrangementer følges.

Reglene for arrangementer er som følger: 

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs som ikke avholdes i private hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune 
 • Maks 100 personer på offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, ellers maks 10 personer.
 • Maks 200 personer på offentlige arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder, altså kun tillatt med skjenking ved servering av mat, og skjenkestopp kl. 22.00. For arrangementer med skjenkebevilling skal det nedtegnes en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, dersom det er nødvendig for å finne tilbake til deltakerne.

Alle som er til stede på arrangementet, skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, men det er gjort viktige unntak. Man må derfor ta hensyn til både avstand og maksimalt antall personer når man vurderer hvor mange som kan være til stede.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på offentlige arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Hva kreves av en arrangør

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften.

Arrangøren må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner. Dersom det er tilfelle, bør arrangementet utsettes eller avlyses. 

Arrangøren skal: 

 • sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, men se omtale av unntak fra dette nedenfor  
 • ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn 1 meter 
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.  
 • ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. 
 • informere om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • overholde reglene om skjenking av alkohol hvis du har skjenkebevilling for arrangementet, det vil si blant annet skjenkestopp kl 22.00

Det er ikke et krav at arrangøren er til stede under arrangementet, men for å kunne oppfylle kravene må andre bidra.

Hvem har ansvar for å fremskaffe munnbind i forbindelse med gjennomføring av arrangement, der munnbind er anbefalt eller pålagt?

Det følger av covid-19-forskriften at "arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene".

Når det er gitt anbefaling eller påbud om å bruke munnbind, er det begrunnet med at det anses nødvendig for å ivareta god hygiene. Arrangøren skal da iverksette tiltak som gjør det mulig å følge anbefalingene. Det kan innebære å nekte personer uten munnbind adgang til arrangementet eller å tilby munnbind. Forskriften regulerer ikke eventuell betaling for munnbind.