Om spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL)
SMIL-midler er en del av det regionale miljøprogrammet i Nordland. Dette er en tilskuddordning som retter seg mot prosjekter utover de fastsatte tiltakene i regionalt miljøtilskudd i jordbruket. Søker må her beskrive prosjektet i en søknad og må komme innunder kategoriene kulturlandskapstiltak, forurensingstiltak eller planlegging-og tilretteleggingsprosjekt.  Nytt i år er at man kan søke om tilskudd til bygging av dekke for å forhindre nedbør i eksiterende gjødselkum.

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet samt redusere forurensning fra jordbruket.

Både eier og leier av eiendommer som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket kan søke om SMIL-midler. 

Søknad sendes elektronisk via Altinn til kommunen. Link til søknadsskjema: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  - Landbruksdirektoratet

Ta kontakt med landbrukskontoret for hjelp og veiledning.

 

Om Vefsn Landbruksfond

Vefsn landbruksfond har i 2021 fått nye retningslinjer for bruk. Årlig skal det deles ut maks 150 000 kr i tilskudd fra fondet. Det gis tilskudd til tiltak/prosjekt som fremmer utviklingen av landbruksnæringen. Primært støttes tiltak for yrkesutøvere i landbruket. De nye retningslinjene og søknadsskjema blir sendt ut til gårdbrukerne på e-post og de er lagt ut på kommunens nettsider, https://www.vefsn.kommune.no/jordbruk.460295.no.htmlFristen for å søke om SMIL-midler og tilskudd fra Vefsn Landbruksfond er 01.05.2021.