Hensikten med planarbeidet er å ivareta eksisterende ferdsel og legge til rette for økt ferdsel for myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma – Fustvatn – Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum.

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter høringsperioden.

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter kan sees på følgende steder:

Vefsn kommune, rådhuset

Vefsn bibliotek, Sjøsiden

Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22

Statens vegvesen sine hjemmesider: www.vegvesen.no/vegprosjekter  

Vefsn kommunes karttjeneste kommunekart: https://kommunekart.com/?urlid=9ab6dd06-670b-4c01-a4a4-9587c7d21fa2

 

Eventuelle merknader til planforslaget kan sendes til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller e-post til firmapost@vegvesen.no.

 

Kontaktperson i Vefsn kommune: Arild-Bjørn Solvang (rådgiver plan og utvikling)

tlf. 90 18 47 80, e-post: Arild-Bjorn.Solvang@vefsn.kommune.no

 

Kontaktperson i Statens vegvesen: May Brith Holand (plan- og prosjekteringsleder)

tlf. 97 40 57 44, e‐post: may.holand@vegvesen.no

 

Høringsfrist 31.01.2022