Områderegulering for Nesbruket næringsområde, plan og bygningsloven § 12-10

 

På bakgrunn av orienteringssak i Formannskapet 22.03.22 om delegert myndighet, har kommunedirektøren v/konstituert plan- og utviklingssjef, vedtatt å legge forslag til områderegulering for Nesbruket ut til høring og offentlig ettersyn i 8 uker, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.


Nesbruket.png

 

Formålet med planforslaget er å få avsatt oppdaterte områdeformål, og tilrettelegge for tildeling av tomter til industri- og næringsbygg. Ny områderegulering skal bygge på rammene i den gamle områdereguleringen, og legger føringer for infrastruktur og tomtefordeling med tanke på å legge til rette for salg av tomter og etalering av næringsbebyggelse.

Plandokumenter

 

Eventuelle innspill til planforslaget sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no innen 02.09.2022.