Formannskapet har i møte den 10.02.2023, sak 19/23, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Rådhusgata 20-22 ut til høring og offentlig ettersyn i 7 uker i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Plantegning Rådhusgata 20 og 22

 

Planforslaget legger til rette for boligblokk i tre, og en inntrukket fjerde, etasjer over to boligeiendommer. Det legges opp til et parkeringskjeller og lekeplass i bakgård.

 

Se Plandokumentene på arealplaner.no 

 

Eventuelle innspill til planforslaget sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no innen 14.04.2023.